bpart1

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

bpart2

11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20

bpart3

21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30

bpart4

31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40

bpart5

41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50